Quỹ Cộng đồng OCF – Outlander Community Fund

Là một hoạt động của OVC với mục đích xây dựng, phát triển, kết nối, hỗ trợ thành viên nhóm, chung tay xây dựng trách nhiệm xã hội thông qua các hoạt động từ thiện.

I. Đối tượng:

Thành viên OVC, các hoàn cảnh bất hạnh/khó khăn, quỹ Khuyến học OVF.

II. Các hoạt động chính:

 • Phát triển cộng đồng OVC: Sản xuất logo, áo, mũ của hội cho thành viên.
 • Tham gia từ thiện: Các mảnh đời bất hạnh, các hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt các sự vụ liên quan đến an toàn giao thông.
 • Khác: được Ban điều hành Quỹ quyết định dựa theo từng trường hợp cụ thể

III. Hình thức hoạt động:

Nguồn thu quỹ từ:
 • đóng góp tự nguyện từ các Nhà Cung Cấp được Chứng Nhận bởi OVC,
 • các hoạt động gây quỹ như mua áo nón logo, vật phẩm kỷ niệm của OVC, đấu giá hàng hoá,
 • các đóng góp tự nguyện của Thành Viên sau khi thanh lý hàng hoá phụ kiện
 • các đóng góp từ cộng đồng hay cá nhân, tổ chức khác

IV. Tiêu chí hoạt động:

 1. Minh bạch tài chính:
  • Tài khoản tiếp nhận: 19134618363012 tại Hội sở chính ngân hàng Techcombank, đồng sở hữu bởi Đào Thị Thanh Bình (Thanhbinh Dao) và Lê Anh Đức (Le Anh Duc)
  • (Trước ngày 15/11/2019, tài khoản tiếp nhận: 1231.0001.0245.30, Chủ TK: Phạm Hữu Hiếu & Trịnh Đình Trường, mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) – Chi nhánh Quang Trung, Hà Nội. Không phát sinh giao dịch trên tài khoản này và hiện tại không có mối liên hệ với OVC)
 2. Tài khoản được quản lý (đồng sở hữu) với nguyên tắc 02 chữ ký xác nhận bởi: Đào Thị Thanh Bình và Lê Anh Đức
 3. Tài chính được báo cáo hàng quý, trước và sau chương trình một cách minh bạch, rõ ràng
 4. Không vụ lợi (không lợi nhuận) cho bất kì cá nhân/ tổ chức nào ngoại trừ đối tượng theo các hoạt động của chương trình
 5. Các thành viên OVC tham gia hoạt động trên tinh thần tự nguyện
 6. Các thành viên OVC nếu tham gia hoạt động từ thiện hoàn toàn tự túc các chi phí cá nhân phát sinh trong quá trình thực hiện
 7. Toàn bộ tiền của quỹ sẽ được chi cho đối tượng của quỹ như được quy định ở mục I và dựa theo hoạt động ở mục II.
 8. Nguyên tắc chi cho các hoạt động của Quỹ theo tỉ lệ quá bán, nghĩa là BQL quỹ đồng ý trên 50% thì mới duyệt chi.

V. Nhân sự (nhiệm kỳ 1 năm 10/2019 – 9/2020):

 • Chủ tịch quỹ: Hồng Hạnh (FB Hồng Hạnh)
 • Quản lý quỹ: Đào Thị Thanh Bình và Lê Anh Đức
 • Giám sát: Vi Va
 • Thành viên: Các thành viên trong BQT OVC
Lưu ý: Quỹ Cộng đồng OCF và quỹ Khuyến học OVF được tồn tại song song với mục tiêu, đối tượng, phạm vi hoạt động, và ban điều hành khác nhau.